با حکم دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، «سلمان امیری» به عنوان مدیر مسئول خبرگزاری تقریب منصوب شد.